Kurz č. 6 Činnostním učením k matematické gramotnost

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 6: Činnostním učením k matematické gramotnost

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ

 

Anotace: Program vznikl s cílem nabídnout učitelům matematiky 6. ročníku základního vzdělávání metodickou pomoc formou metodiky matematiky s využitím činnostních způsobů učení. Činnostní učení se řadí mezi inovativní formy výuky. Napomáhá všem žákům k snadnému a dobrému zvládnutí učiva matematiky. Má předučovací charakter. Je vhodné pro různě nadané žáky. Podporuje komunikaci ve výuce, snadné využívání získaných poznatků v novém učivu. Napomáhá rozvoji kompetencí. Při výuce jsou uplatňovány činnosti žáků s pomůckami, pozornost je věnována aktivnímu zapojení žáků do vyučování, hovorem o činnostech, upřednostňuje roli žáků ve výuce.

Učitel se stává organizátorem, pozorovatelem a usměrňovatelem dění v určitých částech vyučovacích hodin. Žáci si mezi sebou kladou otázky a odpovídají si na ně. Učení provází jejich sebehodnocení a samokontroly. Připravený kurz povedou učitelé, kteří se činnostní výuce věnují delší dobu a mají velmi dobré zkušenosti s využíváním této metody na svých školách.

 

Podrobný přehled témat výuky:

Podrobný přehled témat výuky:

1. část:

– Přechod žáků z 1.  stupně na 2.  stupeň ZŠ  do  6.  ročníku. Předpokládané žákovské dovednosti z matematiky prvního stupně. Způsoby procvičování učiva matematiky, které jsou předpokladem pro zvládnutí učiva matematiky v 6. ročníku, vhodné procvičovací způsoby, číselné osy, tabulky a další pomůcky.

– Činnostní výuka M na 2. stupni. Řešení jednoduchých slovních úloh, které vyžadují rozlišování úsudků o několik víc, několik méně, několikrát víc, několikrát méně. Je třeba věnovat pozornost všem úsudkům. Zápisy slovních úloh. Vhodné pomůcky. Obměny slovních úloh, hovor žáků, kladení otázek, odpovědi. Samokontrola a sebehodnocení žáků, jejich odpovědnost za výsledky v M.

– Pomocné materiály k procvičování učiva z oboru přirozených čísel. Analogické využití učiva s přirozenými čísly v oboru čísel desetinných. Numerace. Činnostní opakování učiva desetinných čísel, kde se počítá jen s desetinami a setinami. Číselné osy, modely peněz, tabulky, obrazce, magické čtverce aj. Znovuobjevování pravidel pro základní početní výkony s desetinnými čísly.

– Konkrétní poznání jednotek délky (1 mm = tisícina m) a hmotnosti (1 gram = tisícina kg). Mezipředmětové vztahy, zvláště s fyzikou a praktickými činnostmi.

– Pozitivní hodnocení žáků, objevování svých dovedností. Motivace ke snaze o dobré výsledky ve výuce matematiky.

Hodinová dotace: 4 hodiny

2. část:

Opakování učiva geometrie. Co podmiňuje snadné opakování v geometrii. Jaké pomůcky je třeba k tomu pravidelně využívat.

– Interaktivní programy s učivem geometrie v 6. ročníku. Možnosti aktivního zapojení všech žáků třídy do výuky. Vyjadřování žáků v hodinách geometrie. Přiblížení učiva ke snadnému pochopení. Využívání čtvercových sítí. Znázornění 1 metru ve třídě i 1 m2.

– Vyznačování čtverců a obdélníků ve čtvercové síti, určování obvodů a obsahů vyznačených obrazců. Měření délek stran rovinných obrazců.


– Provádění různých náčrtů v hodinách geometrie, jejich nácvik na volné listy papíru, jejich význam při řešení geometrických úloh.

– Nácvik rýsování, postup nácviku, pomůcky na rýsování. Rýsování na papír i do sešitů. Procvičování základních dovedností. Rovinné obrazce. Vhodné činnosti a didaktické hry při procvičování základního učiva geometrie.

Hodinová dotace: 4 hodiny

3. část:

– Desetinná čísla – početní výkony. Psaní desetinných čísel, využití pomůcky Nuly a číslice.

– Činnostní  procvičování  sčítání  a  odčítání,  didaktické  hry.  Komunikace  mezi  žáky. Pomůcky, které napomáhají k pochopení desetinného čísla a jeho používání v životě.

– Činnosti s číselnými osami v interaktivních programech pro desetinná čísla a jejich propojení s činnostmi žáků v lavicích. Využití připravených programů k zadávání dalších úkolů na procvičování desetinných čísel, zaokrouhlování. Pozitivní hodnocení žáků. Zařazování žákovské sebekontroly.

– Tabulky pro didaktické hry – pyramidy, stavební počítání, zajímavé sestavy příkladů do početních řetězců aj.

– Obchodování, ceníky a pokladní lístky, placení v obchodech. Desetiny a setiny korun, dopočítávání do celků. Písemné sčítání a odčítání. Útrata, vracení peněz – činnostně.

– Desetinná čísla a zlomky v převodech jednotek délky (3 cm = 0,03 m).

– Opakované přičítání nebo odčítání stejného desetinného čísla, zápis příkladů s násobením

8,2 + (0,6 + 0,6 + 0,6) = 8,2 + 3 . 0,6 = 8,2 + 1,8 = 10

– Cvičení pro sebekontrolu a samokontrolu žáků. Poznání svých dovedností.

– Násobení a dělení 10, 100, 1000, … Počítání zpaměti příkladů typu 0,8 . 30 = 8 . 3 = 24. Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti a písemně, procvičování na zajímavě sestavených příkladech zpaměti i písemně.

– Dělitelnost čísel, využití učiva ve vyšších ročnících.

Hodinová dotace: 4 hodiny


4. část:

– Geometrie  –  rovinné  obrazce  a  činnosti  s  nimi.  Obvody  obrazců,  obsahy  čtverců a obdélníků ve slovních úlohách a složitějších nákresech. Úhly, rozlišování, rýsování, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku, činnostní důkazy. Osová souměrnost ve čtvercové síti a její užití v praxi.

– Interaktivní programy pro geometrii a jejich využití k aktivnímu zapojení žáků třídy.

– Geometrické hádanky.

– Tělesa – krychle, kvádry. Příprava modelů těles. Praktické ukázky – vytvoření povrchů krychle  a  kvádrů.  Zdůvodnění  výpočtů  objemu  krychle  a  kvádru  pomocí  činností s krychličkami. Odvozování vzorců pro výpočet povrchů a objemů.

– Slovní úlohy v geometrii, náčrty.

– Slovní úlohy v aritmetice. Metodika řešení slovních úloh. Rozbor slovních úloh. Využívání úsudků s celými čísly při rozboru řešení úloh s desetinnými čísly.

– Náčrty  ke  slovním  úlohám  z  běžného  života.  Jednoduché  zápisy  slovních  úloh. Zdůvodňování řešení. Hovor o způsobech řešení.

– Obměny slovních úloh, které vytvářejí žáci sami. Odhady výsledků.

– Zlomky ve slovních úlohách.

Hodinová dotace: 4 hodiny
- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu