Workshop financovaný Olomouckým krajem

Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z,s. školí učitele

Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z.s. se zabývá kulturně vzdělávací činností. Ve spolupráci s učiteli pomáhá na školách uplatňovat ve výuce tradici českého činnostního učení.

Základy činnostních metod a forem učení položil J. A. Komenský svým nadčasovým pedagogickým dílem. Systém českého činnostního učení byl rozvinut a v praxi ověřen reformní pedagogikou české činné školy 30. let 20. století.  Dnešní podoba českého činnostního učení je předkládána modelovým školním vzdělávacím programem Tvořivá škola. Vychází z této tradice, z pedagogicko-psychologických výzkumů učení a vzdělávání, ze zkušeností úspěšných českých učitelů. Základním principem českého činnostního vyučování je probuzení zájmu (motivace) a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a pomůcek.

Program, který dotaci získal, má název NÁZOR-ZÁJEM-MOTIVACE III. V předcházejících letech byla dotace Olomouckého kraje určena školám Šumperecka, Zábřežska a Jesenicka a setkala se u pedagogické veřejnosti s pozitivním ohlasem. Navíc si při distanční výuce ověřili, že systém činnostního vyučování je velmi vhodný, pro žáky návodný a pro rodiče lehce pochopitelný. Pomoci jim může i web Spolku.

Při činnostní výuce na školách dostává každý žák do rukou jednoduché pomůcky. Žáci pod

vedením učitele provádějí individuálně popřípadě ve dvojicích nebo malých skupinkách

činnosti a didaktické hry. Ty vedou vždy k objasňování učiva a jeho pochopení.

O svých činnostech žáci hovoří, vysvětlují svá pozorování. Při didaktických hrách v matematice tvoří často k poznanému učivu svoje slovní úlohy, vytvářejí otázky, vyvolávají se, odpovídají, hodnotí správnost odpovědí. Učitel se stává pozorovatelem a usměrňovatelem činností žáků. Zadává náměty pro další činnost.

Činnosti s pomůckami se provádějí ve výuce krátce, ale pravidelně. Následuje názor obrázkový a řešení početních úloh z učebnice.

K procvičování početních dovedností jsou k činnostní výuce využívány: kartičky s příklady a výsledky, početní řetězce, tabulky k násobení se samokontrolou, magické čtverce, příklady se zašifrovanou tajenkou, číselné osy se čtverečky aj.

Matematika je tak pro žáky snadná, zábavná a zvládnutelná. Názor podporuje zájem žáků o učivo a zájem je motivuje pro další učení matematiky.

 

Olomoucký kraj poskytl v letošním roce Spolku dotaci pro školy Olomoucka na žákovské pomůcky vhodné k činnostní výuce matematiky. Dvacet škol Olomoucka dostane z dotace, na základě nabídky, pomůcky pro žáky, učební, metodické i interaktivní materiály pro činnostní výuku.

 

Za Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z.s.

Mgr. Zdena Horáková Rosecká

Mgr. Olga Kadrmasová Kšicová


Workshop z roku 2018

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu