Kurz č. 5 Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 5: Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku Čj na 1. stupni ZŠ

 

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno a lehce motivovat žáky k tomu, aby rádi četli. Zlepšováním techniky čtení se podněcuje zájem žáků o knihu. V seminářích ukážeme, jak se vyučovací hodiny čtení mohou stát zábavnými a jak činnosti s textem při vyučování vedou žáky k zájmu o čtení. Zlepšováním techniky čtení se zlepšuje porozumění textu i usnadňuje učení základů pravopisu. Činnostní způsob výuky českého jazyka ve

2. a 3. ročníku je podporou pro čtenářskou gramotnost žáků a podporuje také celoročně rozvoj klíčových kompetencí.


Podrobný přehled témat výuky:

1. část:

– Přechod od vázaného slabikování v 1. ročníku k plynulému čtení. Diferenciace žáků třídy podle současných čtenářských dovedností.

– Říkanky a krátké básničky i krátké texty zpaměti. Význam tohoto učení.

– Slovní zásoba žáků, vyprávění podle obrázků.

– Pozitivní hodnocení a způsoby motivace žáků pro zdokonalování techniky čtení. Náměty pro činnosti žáků a charakteristika čtyř období, kterými čtenářská dovednost prochází.

Hodinová dotace: 4 hodiny

2. část:

– O čítankách 2. a 3. ročníku. Tvořivá práce s čítankami. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení i českého jazyka.

– Zlepšování  vyjadřovacích  schopností  žáků,  náměty  pro  mluvní  projevy.  Náměty k rozhovorům ve vyučování. Témata a náměty pro skupinovou práci ve třídě.

– Výrazné čtení, odstraňování chyb při čtení.

– Činnosti, které pomáhají procvičovat porozumění textům, lístečky s větami.

– Výuka psaní v českém jazyce s porozuměním textu. Didaktické hry k procvičování prvních pravopisných jevů. Činnostní výuka českého jazyka.

– Dramatizace vybraných textů. Individualizace a seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce.

Hodinová dotace: 4 hodiny

3. část:

– Období pokračujícího výcviku ve čtení krátkých literárních textů s porozuměním. Ovládání hlasu a správné dýchání při čtení.

– Výrazné předčítání, upoutávání pozornosti žáků k hlavním myšlenkám, které je třeba v textu vnímat.

– Tempo  jako  jeden  z  hlavních  prostředků  výrazného  čtení.  Společné  hlasité  čtení  –

významná metoda tohoto čtenářského období. Znaky dobrého hlasitého čtení.

– Náměty pro tvořivou práci žáků s připravenými texty\.

– Mezipředmětové vztahy. Interaktivní programy ve výuce českého jazyka ve 2. a 3. ročníku.

Hodinová dotace: 4 hodiny

4. část:

– Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat. Moje první knížka. Tvořivá práce žáků.

– Využití knihoven, besedy o knihách. Oblíbené knihy žáků.

– Mezipředmětové vztahy. Činnostní výuka pravopisu a psaní. Ukázky úkolů pro čtení a psaní s porozuměním.

– Výuka pravopisu v českém jazyce s porozuměním textu. Náměty pro didaktické hry žáků, činnosti s pomůckami. Pozitivní motivace a postupné rozvíjení kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence pracovní i občanské a sociální.

– Etapy didaktické práce s básnickým textem.

Hodinová dotace: 4 hodiny

V současnosti nejsou vypsány termíny pro tento kurz:
- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu