Kurz č. 4 Činnostním učením k matematické gramotnosti

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 4: Činnostním učením k matematické gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ

 

Anotace: Cílem vzdělávacího programu pro učitele 1. stupně – M v 2.–3. ročníku je praktické seznámení učitelů s činnostní metodikou výuky matematiky v daných ročnících. Činnostní učení napomáhá všem žákům ke snadnému pochopení učiva matematiky, k vytváření správných číselných představ v určitém číselném oboru. Následně k dobrému pochopení desítkové soustavy.

Zvládnutí základních početních výkonů v nižším číselném oboru se v činnostním učení snadno přenáší do stupně rozšiřovaných číselných oborů. Když tedy žák zvládne např. sčítání a odčítání do 20, zásluhou činnostního rozšíření číselného oboru do 100 pochopí, že početní výkony v rozšířeném oboru souvisí s počítáním do 10 i do 20. Proto v novém učivu analogicky dovede počítat. Sám není schopen ve svém věku analogie. Činnostně ji ale chápe, neboť si hraje s didaktickými pomůckami, které mu souvislosti odhalují.

Žák má novou látku, rozumí ji a záhy i dobře počítá. Je to zajímavé, překvapující a podnětné. Matematika se tak stává pro žáka snadnou a oblíbenou. Zbývá čas i na komunikaci mezi žáky nad řešením slovních úloh z běžného života. Nadaní žáci se stávají snadno bezchybnými počtáři. Činnostní výuka je vede i k sebehodnocení a samokontrole. Mají pak prostor na řešení náročnějších úloh z Klokánků a miniolympiád.


Podrobný přehled témat výuky:

1. část:

– Počítání do 20 s opakováním činností s pomůckami z 1. ročníku. Práce s kostkou a kolečky, upevnění početních představ a automatizace sčítání a odčítání do 20.

– Důležitost dobrého zvládnutí první dvacítky jako předpoklad pro přechod přes 10 a počítání do 100, vhodné pomůcky k zařazení do výuky.

– Vytvoření správných početních představ počítání s přechodem přes 10 pomocí činností s pomůckami.

– Tvoření slovních úloh s názorem. Obchodování. Didaktické hry ve výuce.

– Vytváření prvních úsudků, o několik víc, o několik méně. Zaměření na činnosti s pomůckami a komunikaci mezi žáky.

Hodinová dotace: 4 hodiny

2. část:

– Rozšíření číselného oboru do 100. Numerace do 100. Činnosti s číselnou osou a stovkovými tabulkami. Analogie s první desítkou a přechodem přes 10.

– Vhodné pomůcky a činnosti s nimi, tvoření otázek, které žáci sami vytvářejí k prováděným činnostem a navzájem si úlohy zadávají, vyvolávají se a odpovídají.

– Jak aktivní zapojení žáků do výuky podněcuje jejich zájem o učení matematiky.

– Názorný  činnostní  nácvik  poznaných  základních  úsudkových  vztahů  v  rozšířeném číselném oboru.

– Objevování  násobení.  Vyvozování  násobilky  z  opakovaného  sčítání.  Didaktické  hry s penězi a dalšími pomůckami.

– Tvoření slovních úloh, tvořivá práce s učebnicemi. Obměny připravených slovních úloh. Didaktické hry k procvičování vybraných násobilkových spojů.

Hodinová dotace: 4 hodiny

3. část:

– Násobilka a dělení ve 3. ročníku.

– Činnostní  vyvození  dělení,  které  vyplývá  ze  znalosti  násobilky.  Využití  pomůcek k vyvození i procvičení dělení z oboru násobilek.

– Diferenciace ve výuce matematiky. Sebehodnocení žáků a žákovská samokontrola.

– Slovní úlohy, činnosti, které učí žáky uplatňovat úsudky: několikrát víc, několikrát méně, při řešení slovních úloh.

– Nácvik jednoduchých zápisů slovních úloh, které žáci sami obměňují a zadávají si je navzájem.

– Činnosti s tabulkami. Využívání interaktivních programů s aktivním zapojením žáků třídy.

Hodinová dotace: 4 hodiny

4. část:

– Činnostní rozšiřování číselného oboru do 1 000, numerace v oboru do 1 000. Analogie s počítáním do 100.

– Činnosti při práci s číselnou osou. Didaktické hry, obchodování, využívání pohádkových mincí a bankovek, činnosti ve skupinách.

– Vytváření základních geometrických představ. Žákovské pomůcky pro rýsování. Nácvik rýsování podle pravítka.

– Hovor o narýsovaných přímkách, úsečkách a bodech, rýsování podle jednoduchého zadání.

– Základní jednotka délky 1 metr, konkrétní představy o základní jednotce a menších používaných jednotkách délky. Praktické využití jednotky 1 km.

Hodinová dotace: 4 hodin- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu