Kurz č. 2 Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 2: Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku Čj v 1. ročníku

 

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno, lehce a s radostí dovést žáky k dobrému zvládnutí učiva prvního ročníku. Žáky vedeme pomocí jejich činnosti s pomůckami od myšlenkové roztoulanosti předškolního věku ke školnímu soustředění. Od začátku výuky čtení, prostřednictvím rozvoje řeči od čtení prvních slov je žák veden ke čtení s porozuměním. Tento způsob výuky je podporou pro čtenářskou gramotnost. Dobré zvládnutí učiva a pozitivní ladění výuky přináší zájem o učení a vytváří zájem o český jazyk. Tento způsob výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí v průběhu celoroční výuky českého jazyka.

Podrobný přehled témat:

1. část:

Přechod žáků z předškolního vzdělávání do 1. ročníku ZŠ. Období názorného myšlení, psychologie učení pro toto období.

– Přechod z MŠ – předčtenářské období.

– Rozmluvení, řečová cvičení, říkanky, podpora správné výslovnosti nápodobou, rozvoj slovní zásoby.

– První dva týdny ve škole, pohádkové příběhy, didaktické hry.

– Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti.

– Grafomotorika – rytmizované říkanky k uvolňovacím cvikům.

– Jednoduché lidové hádanky a hádanky typu: Je to hodně stromů a je to L-E-S. Co je to?

Hodinová dotace: 4 hodiny

2. část:

Charakteristika výuky Čj v prvním ročníku, metodika pro předčtenářské období.

– Živá abeceda.

– Činnosti: kostky s písmeny, abeceda na kartičkách.

– Slovní zásoba žáků, vyprávění podle obrázků.

– Kimovy hry.

– Rychločtení slabik – slabikové řetízky, lota, skládačky.

– Varianty činnosti s různými mřížkami pro skládání slov, ilustrované slabiky.

– Říkanky k písmenům doplněné vhodnými říkankami k procvičení výslovnosti.

– Čtení prvních slov s porozuměním, přiřazování slov k obrázkům.

– Cviky k uvolňování ruky, psaní prvních písmen, správné návyky pro psaní.

Hodinová dotace: 4 hodiny

3. část:

Metody výuky čtení.

Vhodné didaktické činnosti a hry:

– Hry s kartičkami slabik, ilustrované slabiky.

– Činnosti – kostky s písmeny, hry se slovy a sloupečky slov.

– Hry pro čtení s porozuměním.

– Přikreslování obrázků ke sloupečkům slov.

– Třídění slov podle významu.

– Čtení vět s obrázky.

– Obměna prvních jednoduchých vět připravených ke čtení.

– Pohádkové obrázkové osnovy.

Hodinová dotace: 4 hodiny

4. část:

Čtení s porozuměním, práce s textem

– Čtení krátkých článků, vedení žáků k porozumění textu, vyprávění.

– Přípravné čtení slov ke článkům, vysvětlení význam těžších slov.

– Myšlenkové mapy, prvky kritického myšlení.

– Čtenářské úkoly.

– Orientace v textu, reprodukce.

– Literární výchova, náměty vhodných textů, kreslení k textům, putování se sluníčkem

(psaní s porozuměním).

– Čtení s porozuměním: Přečti větu a udělej.

– Dramatizace, reprodukce.

– Seznámení s interaktivním programem pro čtení v 1. ročníku.

Hodinová dotace: 4 hodiny
- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu