Kurz č. 1 Činnostním učením k matematické gramotnosti

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 1: Činnostním učením k matematické gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky v 1. ročníku

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno a lehce a s radostí dovést žáky k dobrému zvládnutí učiva prvního ročníku. Žáky vedeme pomocí jejich činnosti s pomůckami od myšlenkové roztoulanosti předškolního věku ke školnímu soustředění. Při činnostech se učí pomůcky připravovat a skládat, vidět počet věcí do pěti i do deseti, rozlišovat početní výkony, komunikovat mezi sebou. Zcela snadno se při tomto učení přechází od konkrétních představ žáků k abstraktnímu počítání s čísly. Dobré zvládnutí učiva a pozitivní ladění výuky přináši zájem o učení a vytváří zájem o matematiku. Tento způsob výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí v průběhu celoroční výuky matematiky.

Podrobný přehled témat:

1. část:

– Přechod žáků z předškolního vzdělávání do 1. ročníku ZŠ. Období názorného myšlení, psychologie učení pro toto období. Zaměření na rozvoj jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání.

– Přípravná početní cvičení, vytváření početních představ pro čísla do pěti, hry s hrací kostkou.

– Numerace, vidění počtu prvků do pěti, vhodné pomůcky (početní divadélko kostka s kolečky, tečky a číslice, proužky na zakrývání, papírové mince, sady obrázků).

– Didaktické hry a jejich využití k procvičování učiva, početní říkánky, obrázkové slovní úlohy a jejich obměny.

Hodinová dotace: 4 hodiny

2. část:

– Vytváření početních představ na základě činností pro číselný obor do deseti.

– Numerace do deseti, metodika činnostní výuky, karty s čísly a tečkami.

– Vidění počtu věcí do deseti, rozklad desítky, dopočítávání do deseti.

– Vedení žáků k bezchybnosti, pozitivní motivace.

– Vedení žáků k sebehodnocení hvězdičkami.

– Tvoření prvních slovních úloh žáky podle obrázkového názoru, které vede k rozlišování sčítání a odčítání v oboru do deseti – malované slovní úlohy, vytváření matematického slovníku.

– Hry v počtech, různé způsoby využití karet M1, M2 k procvičování početních výkonů v oboru do deseti, dopočítávání do deseti na základě činnosti s kolečky, početní pohádky, spojení matematiky s prvoukou, mezipředmětové vztahy, orientace v číselné řadě.

Hodinová dotace: 4 hodiny

3. část:

– Vytváření početních představ na základě činností pro číselný obor do dvaceti.

-– Numerace do dvaceti, metodika činnostní výuky, karty s čísly a tečkami.

– Vidění počtu věcí do dvaceti.

– Dopočítávání do dvaceti ve druhé desítce na základě činností s kolečky, motivace k výuce matematiky.

– Obrázkové slovní úlohy a jejich obměny, tvoření slovních úloh žáky, tvoření otázek, vyvolávání se navzájem, hodnocení odpovědí mezi sebou.


– Spojení matematiky s prvoukou, projektové vyučování, numerace do dvaceti, orientace v číselné řadě.

– Seznámení s pomůckou papírové mince a organizace práce s touto pomůckou, výroba peněženky k činnostem s penězi.

– Seznámení s interaktivním programem M 1. ročníku.

Hodinová dotace: 4 hodiny

4. část:

– Shrnutí metodiky činnostní výuky matematiky v 1. ročníku ZŠ, výměna zkušeností mezi učiteli ze zařazování prvků činnostního učení do vyučování.

– Počítání do dvaceti, analogie s první desítkou na základě názoru a činností žáků.

– Praktické činnosti s penězi v semináři, ukázky různých činností s penězi do vyučovacích hodin pomůcka papírové mince).

– Početní hry – obchodování,

– Různé druhy činností s pomůckami, karty s příklady na sčítání a odčítání v oboru do 20.

– Komunikace mezi žáky a tvorba slovních úloh.

– Způsoby žákovské samokontroly v tomto období, různé způsoby hodnocení žáků.

Hodinová dotace: 4 hodiny- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu