Kurz č. 1 Činnostním učením k matematické gramotnosti (rozšířený)

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -

1. Název vzdělávacího programu:

Činnostním učením k matematické gramotnosti v 1. ročníku (rozšířený)

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky v 1. ročníku

 

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku  činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno a  lehce a s radostí dovést žáky k dobrému zvládnutí učiva prvního ročníku.

Žáky vedeme pomocí jejich činnosti s pomůckami od myšlenkové roztoulanosti předškolního věku ke školnímu soustředění. Při činnostech se učí pomůcky připravovat a skládat, vidět počet věcí do pěti i do deseti, rozlišovat početní výkony, komunikovat mezi sebou. Zcela snadno se při tomto učení přechází od konkrétních představ  žáků k  abstraktnímu počítání s  čísly.  Dobré  zvládnutí  učiva  a  pozitivní ladění výuky  přináší  zájem o  učení a  vytváří zájem o matematiku. Tento způsob výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí v průběhu celoroční výuky matematiky.

Tento kurz byl akreditován pro 1.–4. část jako 16hodinový. Je rozšířen o 5. část, která bude celodenní v rozsahu 8 hodin. Učitel, který má možnost absolvovat 24hodinový seminář, bude lektorem pozván na školu do výuky učitele-lektora Spolku pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti. Zde bude mít možnost poznat činnostní výuku přímo na škole. Má možnost navštívit 2 vyučovací hodiny, poznat způsob ukládání žákovských pomůcek pro činnostní výuku. Pozná atmosféru tohoto vyučování, aktivní zapojení žáků do výuky, jejich způsoby sebehodnocení. Dále budou provedeny rozbory vyučovacích hodin. Učitel se může dotazovat na to, které formy práce s žáky chce poznat podrobněji. Tento 24hodinový kurz bude vhodný zvlášť pro ty učitele, kteří chtějí aplikovat činnostní metody výuky ve vyučování na své škole.

 

Podrobný přehled témat výuky:

1. část:

– Přechod žáků z předškolního vzdělávání do 1. ročníku ZŠ. Období názorného myšlení, psychologie  učení 
pro  toto  období.  Zaměření  na  rozvoj  jemné  motoriky,  zrakového a sluchového vnímání.

– Přípravná početní cvičení, vytváření početních představ pro čísla do pěti, hry s hrací kostkou, početním divadélkem
a dalšími drobnými pomůckami (fazole, knoflíky aj.).

– Numerace, vidění počtu prvků do pěti, vhodné pomůcky (kostka s kolečky, proužky na zakrývání počtu koleček
nebo obrázků, početní divadélko, sady obrázků, skupiny teček).

– Didaktické hry a jejich využití k procvičování učiva, početní říkanky, obrázkové slovní úlohy.

Hodinová dotace: 4 hodiny

 

2. část:

– Vytváření početních představ na základě činností pro číselný obor do deseti.

– Numerace do deseti, metodika činnostní výuky, karty s čísly a tečkami.

– Vidění počtu věcí do deseti, rozklad desítky, dopočítávání do deseti. Využití koleček z kostky
a proužků papíru na zakrývání, komunikace při činnostech s kolečky.

– Vedení žáků k bezchybnosti, pozitivní motivace.

– Vedení žáků k sebehodnocení hvězdičkami.

– Tvoření prvních slovních úloh žáky podle obrázkového  názoru, které vede k rozlišování sčítání
a odčítání v oboru do deseti – malované slovní úlohy, vytváření matematického slovníku.

– Hry v počtech, různé způsoby využití karet M1, M2 k procvičování početních výkonů v oboru do deseti,
dopočítávání do deseti na základě činnosti s kolečky, početní pohádky, spojení matematiky s prvoukou,
projektové vyučování, orientace v číselné řadě.

Hodinová dotace: 4 hodiny

 

3. část:

– Vytváření početních představ na základě činností pro číselný obor do dvaceti.

– Numerace do dvaceti, metodika činnostní výuky, karty s čísly a tečkami.

– Vidění počtu věcí do dvaceti, rozšiřování číselného oboru na základě činností

s pomůckami. Význam konkrétního názoru pro vytváření správných číselných

a početních představ žáků.

– Dopočítávání do dvaceti ve druhé desítce na základě činností s kolečky, motivace

k výuce M – obrázkové slovní úlohy a jejich obměny (obměny slovních úloh vymýšlejí

žáci. Tvoří otázky, vyvolávají se navzájem a odpovídají).

– Spojení matematiky s prvoukou, projektové vyučování, numerace do dvaceti, orientace v číselné řadě.

– Seznámení s pomůckou papírové mince a organizace práce s touto pomůckou, výroba peněženky k činnostem s penězi.

– Seznámení s interaktivním programem M pro 1. ročník.

Hodinová dotace: 4 hodiny

 

4. část:

– Shrnutí metodiky činnostní výuky matematiky v 1. ročníku ZŠ, výměna zkušeností mezi učiteli
ze zařazování prvků činnostního učení do vyučování.

– Počítání do dvaceti, analogie s první desítkou na základě názoru a činností žáků.

– Praktické činnosti s penězi v semináři, ukázky různých činností s penězi vhodných k zařazení
do vyučovacích hodin (pomůcka papírové mince).

– Početní hry – obchodování.

– Využití obchůdků připravených v učebních materiálech pro činnostní výuku.
(Žáci v roli prodávajících i nakupujících.)

– Různé druhy činností s pomůckou – karty tečky a číslice.

– Komunikace mezi žáky a tvorba slovních úloh.

– Způsoby samokontroly v tomto období.

– Způsoby procvičování učiva a jeho automatizace.

– Plnění vzdělávacích kompetencí při činnostní výuce vyplývá ze samotné podstaty této výuky.

Hodinová dotace: 4 hodiny

 

5. část:

– Náslech ve výuce matematiky v 1. ročníku – 2 vyuč. hodiny.

– Zařazení alespoň 3 ukázek, jak žáci pracují s pomůckami:

• jak si pomůcky připravují,

• jaké činnosti s pomůckami provádějí,

• jak navzájem mezi sebou hovoří, jaké otázky sami tvoří, jak se vyvolávají a odpovídají,

• jak pomůcky při výuce ukládají.

– Ukázka práce s učebnicí, tvoření slovních úloh podle obrázků. Pozitivní hodnocení žáků, žákovská sebekontrola i samohodnocení.

– Rozbor vyučovací hodiny. Upozornění na respektování individuálního tempa žáků.

– Shrnutí základních didaktických zásad pro výuku matematiky. Upozornění na návaznost v učivu a přirozené vytváření kompetencí, které vyplývá z činnostní výuky.

– Jak učivo procvičovat a automatizovat.

– Výroba vybrané didaktické pomůcky.

Hodinová dotace: 8 hodin

 

3. Forma:

Prezenční semináře s praktickými ukázkami metod a forem činnostního učení, manipulace s pomůckami připravenými pro výuku. Vymýšlení slovních úloh a obměny připravených slovních úloh. Předpokládá se činnostní průběžné zapojení všech účastníků semináře. Zařazení hospitace ve vyučovacích hodinách a jejich rozbor s lektorem.

 

4. Vzdělávací cíl:

Praktické osvojení inovativních metod, vycházejících z činnostního učení pro zlepšení matematické gramotnosti. Zdůraznění cíle, ke kterému je třeba žáky v matematice

1. ročníku dovést.

 

5. Hodinová dotace:

24 vyučovacích hodin.
- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu