Metodický průvodce Vlastivěda 5 k učebnicím a pracovním sešitům

- - -
  • Objednávkové číslo: 55-43
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 68
  • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnicová sada Vlastivěda 5 se skládá z dějepisné a zeměpisné části. Každá část je zpracovaná v samostatné učebnici doplněné pracovním sešitem a samostatnou interaktivní učebnicí: dějepisná část má název Vlastivěda 5 – Od začátku novověku po současnost, zeměpisná část má název Vlastivěda 5 – Česká republika jako součást Evropy. Celá sada je součástí moderní řady učebnic našeho nakladatelství, vydaných v edici Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. Moderní barevné učebnice jsou zpracované v souladu s RVP ZV, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Učivo je zde tedy bráno jako prostředek k osvojení a rozvíjení všech složek klíčových kompetencí. Osvojené učivo se potom ve formě kompetencí využívá v každodenním životě a v praktických situacích.

Obsah učiva Vlastivěda 5 zahrnuje tři z pěti tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – I. Místo, kde žijeme, II. Lidé kolem nás, III. Lidé a čas.

Cílem vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.

Souběžně s rozvojem poznávacích schopností, myšlení a řeči se rozvíjí i aktivita a samostatnost žáků.

Žáci si v průběhu roku rozšiřují poznatky, které získali v předchozích ročnících, ověřují si svoje znalosti a dovednosti, získávají nové poznatky.

V učebnicích najdete také úkoly zaměřené na průřezová témata, úkoly a otázky k mezipředmětovým vztahům, náměty na skupinovou práci, zajímavosti a náměty pro práci s internetem. Učebnice jsou plné reálných a názorných fotografií, ilustrací a map, které vhodně doplňují text.

Učebnice obsahují cyklická a závěrečné opakování, součástí učebnic je i klíč k vybraným cvičením.

Učebnice doplňují pracovní sešity zaměřené na praktické ověření získaných vědomostí.

Obě sady – učebnice + pracovní sešit doplňuje samostatná interaktivní učebnice Vlastivěda 5 – Od začátku novověku po současnost, Vlastivěda 5 – Česká republika jako součást Evropy. Kromě všech stran učebnice v interaktivním ztvárnění obsahuje každá dále interaktivní cvičení, která se při následném spuštění obměňují, další fotografie, videa s mluveným doprovodem, audionahrávky a mezipředmětové odkazy na další učebnice. Animovaná postava průvodce Vlastíka slovně potvrzuje správnost odpovědí a odměňuje žáky zlatými dukáty.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu